Despre noi

Întreprinderea de Stat ,,Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”- al cărei capital social aparţine în întregime statului, este agentul economic independent care, pe baza proprietăţii de stat transmise ei în gestiune, desfăşoară activitate de întreprinzător.

Despre noi

Patrimoniul întreprinderii de stat este format din bunurile transmise întreprinderii în gestiune de către fondator (terenul, fondurile fixe şi circulante, alte valori, al căror cost este indicat în bilanţul autonom al întreprinderii). Întreprinderea este obligată să păstreze, să utilizeze raţional şi să sporească bunurile de care dispune şi să le asigure. Ea nu poate transmite în locaţiune cît şi comodat, proprietatea transmisă ei în gestiune, fără autorizaţia fondatorului. De asemenea, întreprinderea nu poate participa cu bunurile sale la activitatea structurilor nestatale, precum şi să investească mijloace în alte state.
Î.S. ,,Direcţia pentru Exploatarea Imobilului”, în activitatea desfăşurată urmează să respecte legislaţia atât din punct de vedere a actelor normative ce reglementează direct activitatea  întreprinderii, cât şi a celor ce au tangenţe cu această activitate sau cu reglementările referitoare la genurile de activitate a întreprinderii.
  Î.S. „DEI” se călăuzeşte de Legea supremă şi principală a ţării – Constituţia Republicii Moldova, adoptată pe 29 iulie 1994. Întreprinderea activează în baza Codului Civil al R.M, Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (publicat în Monitorul Oficial al R.M. nr.159-162/648 din 29.07.2003), Legii 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea 
municipală (Publicat: 22.12.2017, în Mon. Of. al RM nr. 441-450, art. Nr. 750), Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), Hotărîrii Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (Publicat: 04.04.2008, în Mon. Of. al RM nr. 69-71, art. Nr. 460), Hotărîrii Guvernului RM nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică (Publicat: 06.01.2016, în Mon. Of. al RM nr. 01, art. Nr. 02), Hotărîrii Guvernului RM nr. 194 din 24.03.2011 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat şi transmiterea patrimoniului proprietate publică a statului din gestiunea economică a unor societăţi pe acţiuni”,Hotărîrea Guvernului RM nr. 1039 din 13.09.2016 „Cu privire la reorganizarea unor persoane juridice”, Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 (Publicat: 11.04.2002, în Mon. Of. al RM nr. 50-52, art. Nr. 336, Hotărîrii Guvernului RM nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară (Publicat: 20.06.2002, în Mon. Of. al RM nr. 79-81, art. Nr. 841), Hotărîrîrii Guvernului  RM nr. 484 din 18.10.2019 ,,Cu privire la aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală”, şi altor legi şi acte normative în vigoare, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte,precum şi a Statutului Întreprinderii.